Võrumaa Jahimeeste Seltsi
PÕHIKIRI


I Üldsätted
1.1.1. Mittetulundusühing Võrumaa Jahimeeste Selts (edaspidi “Selts”) on eraomandi ja
ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.
Võrumaa Jahimeeste Selts ühendab tegutsevaid füüsilisest isikust jahimehi ja isikuid kes
tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks koostööks.
1.1.2. Mittetulundusühingu nimi on Võrumaa Jahimeeste Selts, asukohaga Võru linn, Eesti
Vabariik.
Mittetulundusühingu Võru Jahimeeste Seltsi põhikiri on vastu võetud 2009.a. 18. aprilli
üldkogu otsusega.
1.1.3. Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. Seltsil on oma
nimega pitsat, lipp, pangaarved ja sümboolika.
1.1.4. Võrumaa Jahimeest Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
II Seltsi õiguslik alus
2. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Mittetulundusühingute
seadusest ning muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2.1.1. Selts jaguneb territoriaalseteks jahtkondadeks, mille tööd juhivad jahtkondade
liikmete poolt valitud jahtkondade juhatus ja esimees.
2.3. Juhtkondade esimehed on kohustatud esitama jahindusalast informatsiooni Võrumaa
Jahimeeste Seltsi juhatusele.
III Seltsi tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
3. Seltsi tegevuse eesmärk on liikmete ühistegevuse ja ühiste vahendite baasil Võrumaal
jahipidamise arendamine, jahilaskespordi edendamine, jahifauna otstarbekohane
põhjendatud kasutamine, looduskeskkonna ja selle mitmekesisuse säilitamine,
keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine.
3.1. Eesmärgi saavutamiseks kasutab Selts järgmisi vahendeid:
3.1.1. juriidiliste- ja füüsiliste isikutega (omanikega) lepingute sõlmimine liikmetele
jahipidamiseks vajalike jahimaade kasutamise kohta;
3.1.2. Seltsi liikmete seaduslike huvide ja õiguste kaitsele kaasaaitamine suhetes
juriidiliste ja füüsiliste isikutega, samuti riigivõimu ja valitsemisorganitega;
3.1.3. Liikmete isiklike vahendite kaasamisega ja kohaliku initsiatiivi toetamisega kaasata
registreerunud jahimehed loodushoiu nõuete täitmisele ja ulukite kaitse tagamisele;
3.1.4. Jahiulukite lisasöötmise ja hooldustööde korraldamine;
3.1.5. Jahisaaduste tulutoova kasutamise organiseerimine;
3.1.6. Liikmete jahialaste teadmiste ja oskuste suurendamiseks vajalik õppuste ja
välisriikide jahimeestega kogemuste vahetamise organiseerimine;
3.1.7. Liikmete abistamine jahirelvade, laskemoona ja jahikoerte hankimisel;
3.1.8. Keskkonna kaitsmise ja keskkonnasäästliku mõtteviis teadvustamine ühiskonnas ja
samateemaliste koolituste ja teavitusürituste korraldamine;
3.2. Seltsil on õigus põhikirjajärgse tegevuse tagamiseks;
3.2.1. Astuda lepingulistesse suhetesse juriidiliste- ja füüsiliste isikutega;
3.2.2. Omandada, omada ja pidada lasketiire, rentida tegevuseks vajalikke seadmeid,
transpordivahendeid, materjale, jahimaid, hooneid, ja teisi rajatisi.
VI Seltsi vara
4. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ja mida kasutatakse põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Seltsi
eesmärgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.
Seltsi varadeks on;
4.1.1. 1992.a. moodustatud Võrumaa Jahimeeste Seltsi Jahimajandi bilansis olevad põhija
käibevahendid;
4.1.2. liikmete poolt tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud;
4.1.3. sponsorluse teel saadud vahendid;
4.1.4. kohalikust eelarvest, looduskaitse- ja keskkonnafondist saadud vahendid;
4.1.5. Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest
laekunud tulu;
4.1.6. Põhikirjajärgse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks laekunud muu tulu;
4.2. Seltsi liikmeskonnast väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud sisse astumis- ja
liikmemaks tagastamisele ei kuulu.
4.3. Seltsi liikmed kasutavad ja käsutavad Seltsi vara Seltsi juhtorganite poolt kehtestatud
korras.
4.4. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
4.5. Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust liikme varale.
4.6. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
4.7. Liikme poolt Seltsile tekitatud kahju hüvitatakse kokkuleppe korras. Kokkuleppele
mittejõudmisel lahendatakse vaidlus kohtulikul teel.
V Seltsi liikmeks vastuvõtmine, liikmeskonnast väljaastumine või väljaarvamine
5. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Seltsi liikmeks on õigus astuda
jahtkonna soovitusel.
5.1. Liikmeskonda vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab juhatus
ühehäälselt kolme kuu jooksul alates kirjaliku avalduse esitamise päevast. Väljaarvatav
juhatuseliige hääletamisel ei osale.
5.2. Avalduse esitajatele teatatakse kirjalikult liikmeks vastuvõtmisest või
mittevastuvõtmisest. Vastuvõtmisest keeldumise korral on avaldajal õigus esitada avaldus
seltsi korralisele üldkogule. Avaldaja võetakse liikmeks vähemalt 2/3 üldkogul esindatud
poolthäältega. Üldkogu otsus on lõplik.
5.3. Avalduse esitaja loetakse liikmeks vastuvõetuks koos sellega kaasnevate õiguste ja
kohustustega alates juhatuse sellekohase otsuse tegemise päevast.
5.4. Liikmeks vastuvõtmisest on juhatusel õigus keelduda kui:
5.4.1. Avalduse esitaja on esitanud valeandmed;
5.4.2. Avaldaja on eelnevalt välja arvatud Seltsi liikmeskonnast Seltsi põhikirja,
jahieeskirjade või õigusnormide rikkumise eest;
5.4.3. Seltsi liikmeteks arvatakse 1992.a. 22.veebruaril asutatud Võrumaa Jahiseltsi
Jahimajandi liikmed, kes on liikmed seisuga 31.märts 1996.a.
5.5. Seltsi liikmeskonnast võib juhatuse otsuse alusel välja arvata:
5.5.1. Üldkogu või juhatuse otsusega kehtestatud nõuete korduva täitmatajätmise eest;
5.5.2. Tähtaegselt liikmemaksu tasumatajätmise eest;
5.5.3. Jahipidamise õiguse äravõtmise korral või raske õiguserikkumise toimepaneku
järgselt;
5.5.4. Jahieetika korduva eiramise korral;
5.5.5. Vähemalt kolme juhatuse liikme ettepanekul;
5.6. Juhatuse poolt tehtud liikmeskonnast väljaarvamise otsusele on väljaarvatul õigus
edasi kaevata üldkogule 10 päeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemise päevast.
Otsus saadetakse liikme antud aadressil tähitult. Peale 10 päeva möödumist saatmisest
loetakse kiri kättesaaduks.
5.7. Liikmel, kes vaidlustab oma väljaarvamise otsuse eelnimetatud tähtaja jooksul,
peatatakse tegevus kuni üldkoosoleku otsuseni.
VI Seltsi liikmete õigused ja kohustused
6. Seltsi liikmed jagunevad vastavalt õigustele ja kohustustele kaheks: jahtkonda kuuluvad
jahipidamiseõigust omavad isikud ja ülejäänud liikmed;
6.1. Jahtkonda kuuluvad jahipidamiseõigust omavate liikmete õigused:
6.1.1. Valida ja olla valitud üldkogu delegaadiks;
6.1.2. Üldkogu delegaadina valida;
6.1.3. Olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
6.1.4. Saada teavet Seltsi tegevuse kohta;
6.1.5. Astuda välja Seltsi liikmeskonnast;
6.1.6. Osaleda Seltsi korraldavatel üritustel;
6.1.7. Saada soodustusi Seltsi üritustel või kaupade müügil.
6.2. Jahtkonda kuuluvate jahipidamine õigust mitte omavate isikute õigused:
6.2.1. Saada teavet Seltsi tegevuse kohta;
6.2.2. Astuda välja Seltsi liikmeskonnast;
6.2.3. Osaleda Seltsi korraldavatel üritustel;
6.2.4. Saada soodustusi Seltsi üritustel või kaupade müügil.
6.3. Seltsi liikmete kohustused:
6.3.1. Täitma Eesti Vabariigis kehtivaid jahipidamiseeskirju, käesoleva põhikirja nõudeid,
samuti Seltsi juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, jälgima häid käitumistavasid ja
jahieetikat;
6.3.2. Tasuma Seltsi üldkogu poolt kehtestatud suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu;
6.3.3. Hüvitama oma tegevuse või tegevusetusega Seltsile tekitatud kahju.
6.3.4. Seltsi liikme staatus peatatakse, kui liige kaebab Seltsi kohtusse.
6.3.5. Seltsi liikme staatuse peatamine tähendab kõigi seltsi liikme õiguste peatamist kas
mingi kindla tähtajani või mingi sündmuseni.
VII Seltsi tegevuse juhtimine ja kontroll
7.1. Seltsi tegevuse juhtorganiteks on: seltsi üldkogu, seltsi juhatus, jahtkonna üldkogu ja
jahtkonna juhatus;
7.1.1. Seltsi üldkogu (üldkoosoleku) moodustavad seltsi juhatuse liikmed ja jahtkondade
liikmete delegaadid jahtkonniti arvestusega alljärgnevalt:
7.1.1.2. 1 delegaat 1-l5 liikme kohta;
7.1.1.3. 2 delegaati 16-25 liikme kohta;
7.1.1.4. 3 delegaati 26-35 liikme kohta, edasi vastavalt eelnimetatud proportsiooni jälgides.
7.1.2. Seltsi juhatuse liige ei või esindada volitusega jahtkonna delegaate; ühe jahtkonna
esindaja ei või esindada volikirjaga teise jahtkonna delegaati.
7.1.3. Seltsil on 5-9 liikmeline juhatus ja 3 liikmeline revisjonikomisjon, mis valitakse
neljaks aastaks;
7.1.4. üldkogu liikme volitused peatuvad Seltsi juhatusse kuulumise ajaks;
7.2. Seltsi üldkogu
7.2.1. Seltsi üldkogu on Seltsi kõrgeim juhtorgan. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal
viibib rohkem kui pool üldkogu liikmetest;
7.2.2. Seltsi üldkogu korralised koosolekud kutsutakse juhatuse poolt kokku üks kord
aastas. Erakorralised koosolekud kutsutakse kokku 1/10 Seltsi liikmete kirjalikul nõudmisel
või 2/3 juhatuse liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel;
7.2.3. Seltsi üldkogu kokkukutsumisest teatab juhatus üldkogu liikmetele kirjalikult
vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumise päeva, märkides teates ära koosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorda võetavad küsimused; erakorralistest koosoleku
kokkukutsumisest teatab juhatus 15 päeva ette;
7.2.4. Üldkogu koosoleku tööd juhib üldkogu poolt valitud koosoleku juhataja, vajadusel
võib valida ka asejuhataja, protokollib koosolekul valitud protokollija;
7.2.5. Üldkogu koosoleku töö käik, tehtud ettepanekud ja vastuvõetud otsused kantakse
protokolli. Protokollile kirjutavad alla koosolekujuhataja, ja protokollija. Allakirjutamise
järgselt on koosoleku töös osalenud liikmel õigus tutvuda protokolliga ja nõuda ebaõigete
kannete parandamist 7 päeva jooksul peale koosoleku toimumist.
7.2.6. Igal üldkogu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada kui ühing otsustab temaga või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
Üldkogu ainupädevusse kuulub:
• Seltsi põhikirja muutmine;
• Eesmärgi muutmine;
• Seltsi reorganiseerimine ja likvideerimise otsustamine;
• Juhatuse liikmete määramine, tagasikutsumine;
• Revisjonikomisjoni valimine, tagasikutsumine;
• Juhatuse poolt esitatud tegevusaasta aruande ja bilansi kinnitamine;
• Seltsi eelarve läbiarutamine ja vastuvõtmine;
• Juhatuse poolt väljatöötatud Seltsi põhikirjajärgseks tegevuseks vajalike ülesannete ja
kavade läbi arutamine ja kinnitamine;
• Juhatuse otsustele ja tegevusele esitatud kaebuste lahendamine;
• Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
• Liikmemaksu tasumise soodustuste kehtestamine;
Mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 üldkogu liikmete
nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek tuleb
esitada kirjalikult. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Muud küsimused otsustatakse
poolthäälte enamusega.
Seltsi juhatus
7.2.7. Seltsi juhatus juhib Seltsi tegevust üldkogu koosolekute vahelistel perioodidel.
7.2.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis;
7.2.9. Juhatuse koosolekuid juhib esimees või aseesimees või nende puudumisel ealiselt
vanim juhatuse liige.
7.2.10. Juhatuse koosoleku töö ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollib
juhatuse liikmete poolt valitud protokollija; .
7.2.11. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl;
7.2.12. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;
7.2.13. Juhatuse pädevusse kuulub:
• Juhatuse esimehel või aseesimehel ja teistel juhatuse liikmetel kahekesi koos on õigus
esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.
• üldkogu otsuste täitmise tagamine;
• üldkogu kokkukutsumine;
• üldkogule Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kohta aruannete esitamine;
• Seltsi liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise küsimuste lahendamine;
• Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise tähtaja määramine;
• Seltsi palgaliste töötajate arvu ja nende töötasu suuruse kehtestamine;
• Seltsi liikmeskonnale korraldavate ühisürituste kavade ja läbiviimise korra
kindlaksmääramine;
• Jahtkondadele jahiulukite laskelimiitide ja jahisaaduste realiseerimise võimaluste
teadvustamine;
• Jahimaade kasutusse saamiseks sõlmitavate rendilepingute projektide läbiarutamine ja
neile hinnangu andmine;
• Seltsi liikmetele jahiulukite hoolde ja kaitse kohustuste kehtestamine;
• Jahtkondadele vajadusel abi andmise korra ja ulatuse kindlaksmääramine;
• Välisriikide jahimeestega ühisürituste ja kogemuste vahetamise läbiviimise ja
finantseerimise küsimuste lahendamine;
• Seltsi põhikirjajärgses tegevuses EV seadusandlusega ettenähtud nõuete, käesoleva
põhikirja ja sõlmitud lepingute täitmise tagamine;
• Seltsi liikmete seaduslike huvide- ja õiguste kaitsmisele kaasaaitamine;
• Seltsi tegevuse aastaaruannete ja bilansi üldkogule esitamine;
• Seltsi juhatuse esimehega töölepingu sõlmimine, muutmine, peatamine ja lõpetamine,
• Seltsi liikmete heade käitumistavade, ametijuhendite ja seltsi tegevusest tulenevate
protseduuride korra koostamine.
Seltsi esimees
7.2.14. Seltsi esimees on samaaegselt ka seltsi juhatuse esimees;
7.2.15. Seltsi esimehe ülesanded;
• juhatuse töö korraldamine;
• seltsi palgaliste töötajatega töölepingute sõlmimine, muutmine, peatamine ja lõpetamine;
• revisjonikomisjonile revideerimiseks vajalike dokumentide ja materiaalsete väärtuste
kontrolliks kättesaamise tagamine;
• üldkogu ja juhatuse otsuste täitmise tagamise ning nende dokumentide korras- ja
allesoleku korraldamine;
• finantsdistsipliini ja raamatupidamisarvestuse nõuete täitmise tagamine;
• finants- ja teistele varaliste väärtustega seonduvatele dokumentidele allakirjutamine; .
• seltsi huvides lepingute sõlmimiseks eelläbirääkimiste pidamine, lepinguprojektide
koostamine ja seltsi nimel lepingute allakirjutamine;
• tsiviilõiguslikud tehingud, millega kaasneb Seltsile põhivahendite soetamine,
võõrandamine või varaliste kohustuste tekkimine kuuluvad kooskõlastamisele juhatusega.
• teatada jahtkondadele vähemalt kaks kuud ette üldkoosoleku toimumisest koos
päevakorraga;
7.3. Seltsi juhtorganid vastutavad seltsi huve ja vara kahjustanud tegevuse või
tegevusetuse eest EV seadusandlusega ettenähtud korras.
Jahtkond
7.4. Jahtkond on jahimehe õigusega ja jahipidamise õiguseta liikmetest koosnev
piirkondlik üksus.
7.4.1. Jahtkonnal on oma üldkoosolek ja 1-5 liikmeline juhatus.
7.4.2. Jahtkond valib oma üldkogu delegaadid neljaks aastaks vähemalt kolme nädala
jooksul peale Seltsi juhatuselt teate saamist ja teatab hiljemalt nädala jooksul Seltsi
juhatusele üldkogu delegaatide nimed.
7.4.3. Jahtkonna juhatus korraldab jahtkonna aruandluse, info liikumise Seltsi juhatuse ja
jahtkonna liikmete vahel, eeskirjade ja jahipidamise reeglite järgimise.
7.4. Revisjonikomisjon
7.4.1. Üldkogu poolt valitud revisjonikomisjoni liikmed valivad enda seast
revisjonikomisjoni esimehe, kes juhib ja korraldab komisjoni tööd;
7.4.2. Revisjonikomisjoni pädevusse kuulub:
• seltsi finants-majandusliku tegevuse õigsuse kontrollimine;
• kontroll juhatuse, juhatuse esimehe otsuste ning tegevuse üle ja selle põhikirjale ning
Seltsi huvidele vastavuse hindamine;
• revideerimisaruannete esitamine üldkogule läbiarutamiseks ja kinnitamiseks;
• seltsi iga-aastase finantsmajandusliku tegevuse kontrolli läbiviimine. Seltsi
majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
7.4.3. Erakorralised revideerimised korraldab revisjonikomisjon vastavalt vajadusele.
7.4.4. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla juhatuse liige ega Seltsi palgaline töötaja.
7.4.5. Vajadusel on revisjonikomisjonil õigus nõuda juhatuselt Seltsi finantsmajanduslikule
tegevusele audiitorkontrolli hinnangut.
7.4.6. Revisjonikomisjoni liikme Seltsi liikmeskonnast tagasikutsumise küsimuse lahendab
üldkogu.
VIII Seltsi lõpetamine
8. Selts lõpetatakse:
8.1. Seltsi üldkoosoleku otsusega, 2/3 häälteenamusega;
8.2. Pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
8.3. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
8.4. Kohtu otsusel;
8.5. Reorganiseerimisest teatatakse seaduses ettenähtud korras. Ühingu lõpetamine
toimub selle likvideerimisel. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või määratakse kohtu
poolt.
8.6. Juhatus liikmed lõpetavad juriidilise isiku tegevuse, juhatus esitab pankrotiavalduse
kui selgub, et Seltsil on vähem vara kui võetud kohustusi, avaldavad Seltsi tegevuse
lõpetamise teate ajalehes, Riigi Teataja Lisas, nõuavad sisse võlad, müüvad vara,
rahuldavad võlausaldajate nõuded.
8.7. Seltsi üldkogu poolt vastuvõetud otsuse kohaselt antakse järelejäänud vara üle
samaväärsete eesmärkidega töötavale mittetulundusühingule (keskkonnakaitse ja
loodushoiuga tegelevale).
8.8. Lõpetajad võivad teha ainult neid tehinguid mis seadus sätestab Seltsi lõpetamisel.
8.9. Ühingu lõppemisel kustutatakse ühing registrist ühingu enda avalduse või seaduses
sätestatud muul alusel ja Maksuameti nõusolekul.
8.10. Likvideerijad annavad ühingu dokumendid hoiule likvideerijate poolt määratud
kolmandale isikule, kelle nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse alusel. Kui
dokumentide hoidja määrab kohus, tehakse kanne kohtuotsuse alusel.
8.11. Kui Seltsi likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud seltsi vara välja
enne võlausaldajate kõigi nende nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad
nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.
8.10. Kõik küsimused, mis võivad tekkida likvideerimise käigus, lahendatakse EV
seadusandlusega ettenähtud korras.


Põhikiri on kinnitatud 03.06.2022
Juhatuse liige: Mati Kivistik