2018 jätkuvad kaks marutaudi proovide kogumise projekti.

*1) 2018 a. riskiloomadelt peaproovide kogumine (01.01.2018-31.12.2018) HIND 18.-

1. Uluk käesoleva lepingu mõistes – rebased, kährikud ja šaakalid.
2. Marutaudi riskiloom – surnuna leitud (sh auto alla jäänud) uluk ning kütitud
haiguskahtlane või ebaloomulikult käituv uluk. Sõltuvalt olukorrast ning
käitumismuutuse ulatusest võib riskiloomaks olla ka inim- või loomapelguseta uluk.
3. Peaproov – kütitud või hukkununa leitud ulukilt vahetult peale surma võetud pea.
Viiruse uuringu uurimismaterjaliks on looma aju.
4. Kaaskiri – Poolte poolt allkirjastatud dokument, millega saadetakse ulukite
peaproovid laboratooriumisse ja millega läheb Töövõtjalt Tellijale üle juhusliku
hävimise risk.
Kütitud/leitud uluki(te) pea(d) veterinaarkeskusse toimetanud isik täidab kohapeal
laboratooriumisse saatmise kaaskirja, kus iga uluki peaprooviga esitatakse
järgmine proovi iseloomustav informatsioon:1) ulukiliik; 2) uluki küttimise/leidmise kuupäev; 3) uluki küttimise/leidmise koht (maakond, vald); 4) uluki küttimise/leidmise asjaolud (leitud hukkununa, kütitud haiguskahtlasena või ebaloomulikult käituvana, kütitud looma- või inimpelguseta); 5) andmed uluki küttinud/leidnud isiku kohta ning kinnitab andmete õigsust oma allkirjaga.
Kaaskiri vormistatakse kolmes (3) eksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale, teine
Tellijale ning kolmandaga liigub proov laborisse. Proov ja kaaskiri peavad olema
omavahel seostatavad
5. Peaproovide kogumine peab aset leidma ajavahemikul *01.01.2018. a kuni 31.12.2018,*
6. Peaproove kogutakse marutaudi riskiloomadelt, kui võimalik vastavalt
soovituslikule proovide toomise jaotuskavale maakondade lõikes. (vt. eelmine punkt).
7. Töövõtja on kohustatud kogutud ulukite peaproovid toimetama võimalikult värskelt
ning lekkekindlalt (nt paksu kilekotti pakituna) kohalikku veterinaarkeskusesse.
Erandkorras võib üksikuid peaproove toimetada ka mõnda teise veterinaarkeskusesse,
kui see, mille territooriumilt antud looma proov koguti, kuid seda vaid juhul, kui see
kooskõlastatakse punktis 11.5 toodud VTA poolse kontaktisikuga ning vastavate
veterinaarkeskustega. Iga looma proov pakendatakse eraldi. Kui päid ei ole koheselt
võimalik veterinaarkeskusesse toimetada, säilitab Töövõtja neid + 4°C või madalama
temperatuuri juures. Vajadusel võib päid sügavkülmutada.

*2) marutaudi uurimismaterjalide pea- ja vereproovide kogumisest puhvertsoonis. (juuli2018-15.märts 2019) 18.-
*
1. Ulukid käesoleva lepingu mõistes on rebased ja kährikud.
2. Ulukite küttimine – jahipidamine vastavalt jahiseaduses ja teistes seda valdkonda
reguleerivates õigusaktides sätestatule.
3. Peaproov – tervena kütitud ulukilt vahetult peale surma võetud pea. Uurimismaterjaliks
on markeraine ning vanuse määramise puhul alalõualuu koos hammastega (sh
kihvhambad).
4. Vereproov – punktis 1.3. nimetatud ulukilt vahetult pärast küttimist südamest või
suuremate veresoonte läbistamisel (haavast) võetud vereproov (4-5 ml värsket verd).
5. Puhvertsoon – riigipiirist 30-50 km ulatuses ala, kus 2018. aastal viiakse läbi
metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist. Puhvertsooni suurus 2018. aastal on 6
100 km2. Kogutavad proovid peavad eranditult pärinema puhvertsooni aladelt.
6. Käesoleva Lepingu eesmärgiks on vaktsineeritud puhvertsooni aladel tervetelt ulukitelt
pea- ja vereproovide kogumine laboratoorsete uuringute läbiviimiseks hindamaks
vaktsineerimise efektiivsust pärast vaktsiinipalade külvamist 2018. aasta mais ja
septembris. Puhvertsooni kaardid ja jaotuskava on lisatud k. o. memole.
8. Pea- ja vereproovide kogumine peab aset leidma ajavahemikul *juuli 2018 kuni 15. märts
2019, k*usjuures 31. oktoobri 2018 seisuga peab olema laekunud mitte rohkem kui 50%
puhvertsoonist kogutavatest proovidest (125 pead ja 125 vereproovi) ning vähemalt
60% kõikidest (150 pead ja 150 vereproovi) proovidest peab olema laekunud hiljemalt
31. detsembriks 2018 ning 90% (225 pead ja 225 vereproovi) hiljemalt 28. veebruariks
2019.
9. Kütitud tervetelt ulukitelt pea- ja vereproovide kogumine toimub eranditult
vaktsineeritud puhvertsooni territooriumil tihedusega 4 looma 100 km2 kohta. Igalt
ulukilt kogutakse pea- ja vereproov ehk kokku kogutakse 250 rebase/kähriku
peaproovi ning 250 vereproovi. Pea- ja vereproovide kogumine toimub vahetult peale
uluki küttimist. Pea- ja vereproov peavad pärinema ühelt ja samalt ulukilt, eraldiseisvaid
pea- ja vereproove vastu ei võeta. Kütitud ulukite pea- ja vereproovid tuleb toimetada
asjakohastesse maakondade veterinaarkeskustesse (Lepingu lisa 2).
10. Töövõtja kannab kõik uluki küttimise ning proovi võtmise (v.a allpooltoodud pea- ja
vereproovide võtmise vahendid) ja selle veterinaarkeskusesse saatmisega seotud kulud.
Pea- ja vereproovide võtmiseks vajalike vahendite (kummikindad, kilekott,
sulgurklamber, vereproovi võtmise vajadusel ka nõel, vaakumkatsuti ja süstal)
soetamise kulud kannab Tellija. Vastavad vahendid väljastatakse Töövõtjale kohalikust
veterinaarkeskusest.
11. Marutaudikahtlastelt loomadelt, kellel on teadaolev või tõenäoline kontakt
koduloomadega või inimesega, ei tohi antud lepingu raames proove koguda. Sellisel
puhul tuleb toimida vastavalt põllumajandusministri 20.11.2000. a määrusele nr 67
„Marutaudi tõrje eeskiri”.
12. Töövõtja on kohustatud kogutud ulukite pea- ja vereproovid toimetama võimalikult
värskelt ning lekkekindlalt (pead paksu kilekotti) pakituna kohalikku
veterinaarkeskusesse. Iga looma proov pakendatakse eraldi. Kui pea- ja vereproove ei
ole koheselt võimalik veterinaarkeskusesse toimetada, säilitab Töövõtja kütitud ulukite
päid + 4°C või madalama temperatuuri juures ja vereproove lühiajaliselt +2°C kuni +
4°C juures. Vereproovi ei tohi lasta külmuda proovide kogumisel ega külmutada
proovide säilitamise