Maaomaniku õigused jahinduses (jahiseadus §6)

Maaomanikul on õigus seadusega sätestatud ulatuses ja korras:

1) korraldada omal maal väikeulukijahti;

2) sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal;

3) seada oma maal jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata;

4) algatada jahipiirkonna kasutaja väljavahetamine;

5) teha ettepanekuid jahindusnõukogule jahipiirkonna piiride muutmiseks.

 

Väikeulukite küttimise loa taotlemine

Jahiloa saamiseks esitab taotleja jahiloa andjale järgmised materjalid:
1) kirjaliku taotluse , kas vabas vormis või etteantud blanketil (avaldus 1- määratud isikule ja avaldus 2- maaomanikule endale)
2) Soovitavalt omandiõigust kinnitava dokumendi

Jahiluba väljastatakse viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest alates. Taotluse esitamiseks loetakse ajahetke, kui kõik vajalikud materjalid on loa taotlemiseks esitatud.
Jahiloa kehtivusaja kuni üheks jahiaastaks ja küttida lubatud ulukid määrab maaomanik